Miyamoto Kanenori Tanto - #S0055

Signiert: Teishitsu gigeiin Miyamoto Kanenori 82 sai saku
( Made with 82 years )
Meiji 44 nen 8 gatsu kichijitsu ( August 1911 ).

Nagasa: 23.6 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.20 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Suguha mit viel Nie
Jihada: Masame
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Preis: 9800 Euro EUR

Koto Soshu Tanto - #S0092

Signiert: Yoshihiro - ( Koto )
Nagasa: 21.00 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.14 cm
Motokasane: 0.66 cm
Hamon: Gunome - Midare
Jihada: Itame - Mokume mit Ji-nie und Chikei
Papier: NBTHK Hozon
Koshira: Shirasaya


Preis: 7800 EUR

Gassan Sadakatsu Tanto - #S0093

Signiert: Sinno-denka Goseitan kinen, Showa 12 Nen 11Gatsu Kichijitu, Gassan Sadakatsu kinsaku (Kao) ( November 1937 )

Nagasa: 26,0 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.49 cm
Motokasane: 0.61 cm
Hamon: Suguha - Nie Deki
Jihada: Ayasugi mit Ji-nie und Chikei
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Preis: 13000 EUR

Hizen Tadayoshi Katana - #S0095

Signiert: Hizen kuni Tadayoshi ( Erste Generation )
Nagasa: 68.50 cm
Sori: 1.52 cm
Motohaba: 3.07 cm
Motokasane: 0.63 cm
Hamon: Mittler suguha-notare und schmaler gunome mit ashi und jo, sunagashi und Kinsuji.
Jihada: ko-itame mit ji-nie und chikei
Papier: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira mit Myoga-mon´s des Nabeshima-Clans, in dessen Diensten Tadayoshi stand.

Preis: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Gassan Sadakatsu Tanto - #S0099

Signiert: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku Kao.
Ura. Koki 2600 nen Kinen ( 1940 )

Nagasa: 25,5 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.55 cm
Motokasane: 0.66 cm
Hamon: Suguha - Notare, Nie Deki
Jihada: Ayasugi mit Ji-nie und Chikei
Horimono: Futasuji-Hi auf der Vorderseite und Bo-Hi auf der Rückseite.
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya + Box

Preis: 14000 EUR

Hasebe Kuninobu Ko-Wakizashi - #S0101

Signiert: Mumei - ( zugeschrieben an Hasebe Kuninobu)
Nagasa: 36.70 cm
Sori: 0.60 cm
Motohaba: 3.00 cm
Motokasane: 0.45 cm
Hamon: Hitatsura
Jihada: itame mit ji-nie
Papier: NBTHK Tokubetsu Token
Koshira: Shirasaya + Koshira

Preis: 26000 EUR

Musashi Daijo Korekazu Katana - #S0102

Signiert: Musashi Daijo Korekazu ( Zweite Generation )
Nagasa: 72.50 cm
Sori: 1.80 cm
Motohaba: 3.30 cm
Motokasane: 0.80 cm
Hamon: Choji - Midare
Jihada: Itame - Masamenagare mit Jinie und Midare - utsuri
Papier: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira

Preis: Auf Anfrage / Please Ask EUR